Waar bestaan deze kosten uit?

Deze bestaan uit loonsomverliezen(1) en interne consequentiekosten(2) van te hoog Mentaal Verzuim.

 

 

 

 

 

1. Loonsomverliezen:

 • De loonsomkosten die extra gemaakt moeten worden als gevolg van Mentaal Verzuim leidend tot inefficiëntie.
 • Wel uitbetaald salaris waar geen inzet/prestatie tegenover staat.
 • De kosten die gemaakt worden als gevolg van ongewenst personeelsverloop.
 • Alle loonkosten die gemoeid zijn met een hoger ziekteverzuim dan 3%.

2. De interne consequentiekosten daarvan:

 • De consequentiekosten van het vermijdbare aandeel ziekteverzuim. Te weten ziekteverzuim bovende de 3%.
 • Opleidingsrendementsverlies.
 • Faalkosten in het primaire proces.
 • Verloop consequentiekosten.

Deze bestaan uit extra te maken kosten (A) en waardeverlies (B).

A: De extra te maken kosten bestaan uit:

 • De extra kosten van de consequenties van het Collectief Mentaal Verzuim. 
 • Het verzaakte werk en dus de extra werktijd van anderen. Werk dat mensen verzaken zal op enig moment toch gedaan, overgedaan of verbeterd moeten worden. De collega’s zullen dat er dus bij moeten doen. Hierdoor ontstaat overigens de meeste werk- en tijdsdrukbeleving en de daaruit voortkomende werkstress. Collega’s doen dat dus voor een belangrijk deel elkaar aan. Een timemanagement cursus lost dit niet op. 
 • Daar bovenop komen de faalkosten die door dit mentale verzuim ontstaan in de bedrijfsprocessen Dat zijn verliezen die 'binnen' de processen optreden als gevolg van: Informatievervorming, miscommunicatie, niet alert en ongewenst gedrag, conflicten, fout- en herstelkosten en wachttijden.
 • De gevolgen van de toename van de onbetrouwbaarheid van informatie en communicatie als mensen elkaar informatie gaan onthouden en/of strategisch gaan gebruiken en misbruiken voor persoonlijke doelstellingen, de communicatie onbetrouwbaar wordt en hiaten gaat krijgen. Zorgvuldig opgebouwde bedrijfsproces gaan hierdoor overal ‘onzichtbare gaten’ vertonen want je weet niet meer zeker wie wat wel gedaan heeft en hoe volledig/juist.
 • De faal- en interne consequentiekosten van het aandeel dat we ongewenst verloop noemen. Naarmate er meer Mentaal Verzuim in de organisatie is wordt het percentage ongewenst verloop groter en het percentage gewenst verloop kleiner. Als kwalitatief goede medewerkers het daardoor voor gezien houden en te vroeg vertrekken terwijl de investering (inwerken en opleiden) er nog niet uit is. Dit is ook als ineffectief aan te merken.
 • De daaruit voortkomende werving- en selectiekosten en de werktijd van diverse managers/medewerkers die daarmee gemoeid is. 
 • De administratieve invoer en inwerktijd van collega’s voor daarvoor vervangend personeel en dat aandeel van de inwerktijd waarbinnen die medewerker nog niet voldoende zelfstandig productief kan zijn.
 • De juridische ondersteuning e.a. ontslagkosten als afkoopsommen e.d. en de faalkosten die voortkomen uit (vaak stil voortlevende) conflicten (die meer worden naarmate het Mentaal Verzuim aanhoud of toeneemt).
 • De vervangingspersoneelskosten van het vermijdbare deel van het ziekteverzuim en de wao-kosten daaruit (Waar hoger Mentaal Verzuim is is het aandeel van het vermijdbare deel van het ziekteverzuim groter).
 • En uiteraard het verlies aan Omzet/Opbrengst, de gemiste inkomsten als gevolg van de gemiste betrokkenheid, inzet en effectiviteit.

De hiervoor gehanteerde kwantitatieve eenheden in tijd, percentages en/of geld zijn zuinig genomen in samenwerking met een onafhankelijk financieel adviesbureau, een accountant en een met ons samenwerkende, specialistisch HR-accountant.

B: Het waardeverlies bestaat uit:

Iets minder direct voor de hand liggende consequentiekosten die voortkomen uit dit Mentale Verzuim en de daarbij voorkomend houding en gedrag. 

 • Het kwaliteit-, klant- en imagoverlies. Deze meer externe consequentiekosten zijn de kosten die voortkomen uit het kunnen opvangen van dit soort verliezen en het herstellen van dat klantverlies en imagoverlies omdat als gevolg van het Mentaal Verzuim niet naar verwachting of tevredenheid is geleverd en/of de producten/diensten te duur zijn/worden bevonden. Deze drie posten zouden samen op kunnen lopen tot een waardeverlies die niet uitgedrukt kan worden in een percentage van de bruto-loonsom.
 • Het verlies aan opleidingsrendement. D.w.z. de verhouding tussen kosten en baten van opleiding en training ten gunste van de organisatie en haar doelstellingen. Niet inzetbare wel verworven kennis dus. In een mentaal vuile organisatie is dat rendement op slechts 20% gesteld en in een mentaal schone organisatie op 80%.
 • Het niet vermijdbare deel van het ziekteverzuim. Dat houden we op ca. 3%.

Deze loonsomverliezen en interne consequentiekosten zijn nog exclusief de zogenaamde externe consequentiekosten van te hoog Mentaal Verzuim:
Zoals omzetverliezen, gevolgen van het verlies van klanten (omdat bijvoorbeeld niet naar verwachting geleverd is of offertes te duur zijn geworden als gevolg van te hoog Mentaal Verzuim) en de consequenties van imagoaantasting waarvoor nieuwe investeringen gedaan moeten worden. Deze posten samen kunnen gauw oplopen tot een jaarlijks bedrag dat vergelijkbaar is met 20% van de loonsom zoals dat in een gemiddelde voorbeeld is gebruikt.
Daar bovenop gaan wij ‘stilzwijgend’ uit van ca.10% persoonlijke tijd, zoals wc-gebruik, koffie en thee drinken en wat social-talk. Deze persoonlijke tijd wordt als normaal ervaren in de rendementberekening van productiviteit.

Het niet-vermijdbare deel van het ziekteverzuim - ca. 3% - zoals onvermijdbare ziekte-uitval als gevolg van zware griep en dergelijke, is ook niet meegerekend omdat dit gedeelte niet wordt beïnvloed door het Mentaal Verzuim in de organisatie.