Als het management dit niet (her)kent?

In het positieve geval is dat heel mooi. Want in dat geval is er sprake van een mentaal gezonde en vitale organisatie. 

Mocht dat niet zo gevoeld, gezien of ervaren worden, kan er sprake zijn van een van de volgende verklaringingen, hier genoemd in volgorde van voorkomen.

1. Omdat de hiervoor belangrijke signalen vanuit de organisatie, onderweg naar boven, verdampen: Op werkvloeren en in de uitvoering herkennen zij het direct en weten zij het zeker. Daar zien, voelen en ervaren zij het om zich heen. Zij lopen daar dagelijks tegenaan. Maar die signalen en een indicatie van de omvang bereiken u zeer waarschijnlijk niet naar werkelijkheid waarin het speelt (zie het pull-downmenu '12 reden voor blokkerende signalen). 

2. Shoot the Messenger ofwel 'Wie het meldt heeft het': De leidinggevende die te hoog Mentaal Verzuim in zijn/haar team waarneemt maar daar niet goed bij kan zal zich in de meeste gevallen daar niet makkelijk in rapportage naar hoger management over uitspreken. Hij/zij wil niet het risico lopen daar 'de schuld' van te krijgen. Bij te hoog Mentaal Verzuim in een organisatie kan er nooit sprake zijn van schuld van één persoon. Er is altijd sprake van meerdere factoren waarvan veel buiten de invloedsfeer van een leidinggevende kan liggen. Toch is dit de belangrijkste oorzaak waardoor Mentaal Verzuim - en daarmee de gemiste productiviteit - 'ongezien' te hoog kan oplopen tot soms wel 35% tot 45%. In een medewerker wel aanwezig vermogen dat daardoor onbenut wordt. 

3. Het management herkent het wel maar vindt dit moeilijk om te erkennen: Te hoog Mentaal Verzuim in de organisatie wordt door management al gauw met falen geassocieerd. Management vergeet dan dat Mentaal Verzuim een fenomeen is dat - juist voor hen - onzichtbaar wordt gehouden! Bewust of onbewust. Want, al helemaal in onzekere tijden in reorganisaties, neemt Mentaal Verzuim toe maar óók het veelal onbewust verhullen daarvan.

4. Het management en leidinggevenden herkennen het wel maar vinden het moeilijk om het aan te spreken: Te vaak wordt gedacht dat je pas iets bij iemand kan/mag aanspreken als iets zich meerdere keren heeft voorgedaan. Of als het ongewenste gedrag zich concreet genoeg heeft voorgedaan. Of als de manager of leidinggevende zelf concreet genoeg vast heeft kunnen stellen dat er sprake is (of kan zijn) van Mentaal Verzuim. Daarbij kan terughoudendheid spelen als de manager of leidinggevende het gevoel heeft dat hij mede oorzaak zou kunnen zijn van het door hem/haar vermoede Mentaal Verzuim bij de medewerker(s).

5. Het verhullende mechanisme: Als in de organisatie 25% Mentaal Verzuim speelt zetten de gevolgen daarvan zich op collectief niveau door in de werkprocessen. Die gevolgen zorgen voor een overbelasting van tijd, inzet en energie van die mensen die nog met volle inzet proberen bij te dragen. Er moet dus harder gewerkt worden om dat op te vangen waarmee spanning en toenemen. Uit dat hard en ingespannen (moeten) werken ontstaat een beeld waaruit leidinggevenden en managers de indruk krijgen dat er op vol vermogen wordt gewerkt. Als gevolg daarvan wordt het bestaan van Mentaal Verzuim en de werkelijke omvang daarvan in onzichtbaarheid weggedrukt. 

6. Te hoog Mentaal Verzuim heeft mogelijk al jaren ongemerkt in 'de norm' gezeten: Er is een gezegde dat stelt 'Pas als je de kennis hebt, kun je het zien'. Dat is bij uitstek op Mentaal Verzuim van toepassing.